Call: 0123456789 | Email: info@example.com

ingilizcede zamirler / Pronouns in English 4.Ders


Zamirler konusu bütün dillerde olduğu gibi ingilizcede de  4.sırada yer alır. dersi sesli olrakta yandaki youtube kanalımız ücretsiz abone olarakta videoları izleyerekte geliştirilebir.

 

ZAMİRLER

Zamirler isimlerin yerine geçerler. Zamirlerin kullanımı iki unsura bağlı olarak değişir: yerine geçtiği isim ve o ismin cümle içindeki görevi.

İngilizce’de zamirler, yerine geçtikleri ismin cinsiyetini sadece 3. tekil şahıs için alır. Dönüşlülük zamiri haricinde 2. tekil şahıs zamiri ile 2. çoğul şahıs zamiri birebir aynıdır

Dersi Sesli Olarak Dinlemek için Tıkla!!

Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

Cümlede özne görevinde yer alan sözcüklerdir. Personal pronouns olarak da bilinir. İsim yerine kullanılarak cümlede fiilden önce gelirler.

Subject pronoun + Verb ( Kişi zamiri + Fiil )

Örnek:

I have got a Book.
Ben bir kitaba sahibim.

You are very fast.
Sen(siz) çok hızlısın.

He(erkek) is playing football.
O futbol oynuyor.

She is coming tonight.
O(kadın) bu gece geliyor.

It(nötr) is coming.
o geliyor.

We went to the meeting.
Biz toplantıya gittik.

You must go to a holiday.
Siz(sen) tatile gitmelisiniz.

They are a teem.
Onlar bir takımdırlar

Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

Nesne zamirleri, cümlede nesne görevinde yer alan sözcüklerdir. Cümlede fiilden sonra gelirler.

Subject pronoun + Verb + Object pronoun ( Kişi Zamiri + Fiil + Nesne zamiri )

Örnek:

Give that pencil to me.
Şu kalemi bana ver.

There is a letter for you.
Sana bir mektup var.

This book belongs to him.
Bu kitap ona(erkek) ait.

He is taking her to dinner.
Onu(kadını) yemeğe götürüyor.

Do you want to join us?
Bize katılmak ister misin?

He is talking with you.
O sizinle konuşuyor.

Look at them
Onlara bak.

Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

Aitlik veya sahiplik zamirleri olarak da bilinir. Türkçedeki aitlik bildiren ‘-ki’ ekini ifade eder. Bir nesnenin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır. Ancak arkasından herhangi bir isim gelmez.

 

Örnekler:

It is mine.
O benimki.

Is this book yours?
Bu kitap seninki mi?

The files behind him are his.
Onun(erkek) arkasındaki dosyalar onun.

I found a pencil. It must be hers.
Bir kalem buldum. Onunki(kadın) olmalı.

Your house is bigger than ours.
Eviniz bizimkinden daha büyük.

This school must be theirs.
Bu okul onlarınki olmalı.

Possessive adjectives (iyelik sıfatları)

İyelik zamirleri, iyelik sıfatlarının yerine kullanılır. Possessive adjectives olarak geçen iyelik sıfatlarında sıfat olan bir sözcük ve arkasından gelen bir isim vardır.

Örnek :

My school is very old.
Benim okulum çok eski.

I like your blouse.
Senin bluzunu sevdim.

He put on his jacket.
O ceketini giydi.

These are her books.
Bunlar onun kitapları.

Our city is very nice.

(şehrimiz çok güzel)

Their car is very expensive.
Onların arabası çok pahalı
.

Reflexive Pronouns (Yansıma Zamirleri)

Yansıma zamirleri, ‘kendi’ sözcüğünün öznelere göre çekimlenmesi sonucunda meydana gelir. Özneyi vurgulamak amacıyla ve hem eylemi yapan hem de eylemden etkilenen yani özne ve nesne aynı kişi olduğunda yansıma zamirleri(dönüşlü zamirler) kullanılır.

Reflexive zamirinden önce ‘by’ kelimesi gelirse cümleye kendi kendine, yardım almadan, bir başına anlamı katar.

Örnekler:

I look at myself in the mirror every morning.
Ben her sabah aynada kendime bakarım.

Did you do your homework by yourself?
Sen ödevini kendin mi yaptın?

He has hurt himself.
O kendini incitti.

She made the cake herself.
Keki kendi yaptı.

We made everything ourselves.
Her şeyi kendimiz yaptık.

Did you do yourselves?

Kendiniz mi yaptınız?

Babies can’t wash themselves.
Bebekler kendileri yıkanamazlar.

Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler)

Bir kişi veya nesnenin isminin doğrudan verilmek istenmediği durumlarda kullanılır. Buradaki kişi veya nesnenin herhangi bir sınırı yoktur ve genelleme yapılır.

Some ile başlayan belgisizler olumlu, any ile başlayan belgisizler olumsuz cümlelerde kullanılır. ‘Every’ ile başlayanlar hem olumlu hem de olumsuz cümle yapısı için uygunken no ile başlayan belgisizler olumsuz anlam içermesine rağmen sadece olumlu cümle yapısı ile kullanılmaktadır.

Örnek:

I can’t find my shoes. Somebody must have hidden them.
Ayakkabılarımı bulamıyorum. Biri onları saklamış olmalı.

There isn’t anybody in the office.
Ofiste herhangi kimse yok.

Everyone can do it.
Bunu herkes yapabilir.

There is something wrong with the car.
Arabayla ilgi yanlı
ş bir şey var.

He didn’t give me anything.
O bana herhangi bir
şey vermedi.

There is nothing in the room.
Odada hiçbir
şey yok.

Everything is very good.
Her
şey çok iyi.

Demonstratives (İşaret Zamirleri)

İşaret zamirleri, işaret sıfatlarının yerine kullanılan sözcüklerdir. İşaret yolu ile bir şeyi göstermek ve ifade etmek için kullanılır, ancak arkasından kesinlikle isim gelmez.

This/ TheseBize veya konuşmacıya yakın olan kişiler ve eşyalar ile şimdiki ve gelecek zamandaki durumları anlatmak amacıyla kullanılır.

That/ Those: Bize veya konuşmacıya uzak olan kişiler ve eşyalar ile geçmiş bir duruma dikkat çekmek amacıyla kullanılır.

This/ That: Tekil anlatımlar içindir. (Is, Was gibi yardımcı fiiller alır.)

These/ Those: Çoğul anlatımlar içindir. (Are, Were gibi yardımcı fiiller alır.)

Örnek:

This is my favorite song.
Bu benim favori
şarkım.

That was a great party.
Harika bir partiydi.

These are her children.
Bunlar onun çocukları.

Those are very old trees.
Şunlar çok eski ağaçlar.